META ACTIVITY STATE ATTAINED TIME

Identifies the time when the META CHANGE ACTIVITY STATE for a META ACTIVITY was attained.

 

This attribute is also known by these names:
ContextAlias
pluralMETA ACTIVITY STATE ATTAINED TIMES

ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE