META ORGANISATION IDENTIFIER

A unique identifier for a META ORGANISATION.

 

This attribute is also known by these names:
ContextAlias
pluralMETA ORGANISATION IDENTIFIERS

ISO 9001 CERTIFICATION EUROPE